NETKENT AKDENİZ ARAŞTIRMA ve BİLİM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, NETKENT Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, NETKENT Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite: NETKENT Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesini,

Merkez/NETKENT SEM: NETKENT Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

Rektör: NETKENT Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi  Rektörünü,

Yönetim Kurulu: NETKENT Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

Müdür: Merkezin Müdürünü,

Danışma Kurulu: NETKENT Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programları haricinde eğitim programları düzenlemek Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. Toplumdaki tüm bireylerin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için en güncel bilgiyi, bilimsel veriler ışığında üniversite adına bireylerin yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirmek,
 2. Sürekli eğitim kapsamında genel katılıma açık uzaktan eğitim programları düzenlemek.
 3. Kamu ve özel sektör kuruluşlarına yönelik uzaktan eğitim programları düzenlemek.
 4. Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda, seminerler, sempozyumlar, konferanslar, eğitim fuarları, zirve etkinlikleri, çalıştay ve her türlü akademik ve bilimsel toplantıları planlamak ve düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.
 5. Ulusal ve uluslararası proje hazırlamak veya hazırlatmak ve projeye ait planlama, yürütme ve koordinasyon süreçlerini yönetmek.
 6. Toplumun her kesimine ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili araştırma yapmak ve raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak.
 7. Üniversitenin tüm alanları ile ilgili danışmanlık vermek ya da almak.
 8. Faaliyet alanlarıyla ilgili, tüm taraflarla görüşme yapmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak.
 9. Yurt içi veya yurt dışı üniversiteler, eğitim kuruluşları, belgelendirme kuruluşları, danışmanlık firmaları ile işbirliği yapmak.
 10. Kamu kuruluşlarının açacağı eğitim ve sertifika programlarına Üniversite adına akreditasyon başvurusunda bulunmak, konuyla ilgili eğitim, sınav, belgelendirme süreçlerini yürütmek
 11. Yurtiçi ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde Merkeze bağlı şube açmak ve/veya kapatmak.
 12. Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Müdür,
 2. b) Yönetim Kurulu,
 3. c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı çalışanları arasından 3 yıl için görevlendirilir.

Merkezde görevlendirilen tüm personel Müdüre bağlı olarak çalışır. Süresi biten Müdür, Yönetim Kurulunun onayı ile yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile süresi bitmeden görevden alınabilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman Yönetim Kurulu üyelerinden birisi kendisine vekâlet eder.

(2) Müdürün önerisi üzerine gerekli sayıda müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını belirlemek, stratejik planını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak,
 2. b) Merkeze bağlı personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak,
 3. c) Merkezin bütçe, ödenek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

ç) Geçmiş döneme ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

 1. d) Merkezin yıllık hedef ve çalışma programını yapmak, Yönetim Kurulunun olurunu aldıktan sonra uygulamak,
 2. e) Daha önce açılmış ya da yeni açılacak olan eğitim programlarının fizibilitesini yaparak, Yönetim Kurulunun görüşüne sunduktan ve olur aldıktan sonra uygulamak,
 3. f) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve sekretaryasını yürütmek,
 4. g) Başkan tarafından ve ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı olarak Rektör, Genel Sekreter, Müdür ve Rektörün üç yıl için belirleyeceği iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, her akademik yarıyılda en az bir kez olacak şekilde, tercihen ayda bir kez, önceden belirlenen gündem ile olağan toplantı yapar. Başkan, resen veya Müdürün talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Sürekli eğitim faaliyetleri ile ilgili idari/mali usul ve esasları belirlemek, iletişimi ve uygulanmasını sağlamak.
 2. b) Merkezin, başka kişi ve kuruluşlarla yapacağı işbirliklerinin genel çerçevesini belirlemek, bu kapsamda hazırlanan sözleşmeleri onaylamak.
 3. c) Müdür tarafından önerilen daha önce açılmış ya da yeni açılacak olan eğitim programlarının fizibilitesini onaylamak.

ç) Sürekli eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ve eğitmenlerin ders saat ücretlerini belirlemek.

 1. d) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi, yeniden görevlendirilmesi veya görevden alınmasını karara bağlamak.
 2. e) Yıllık çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.
 3. f) Merkezin yıllık çalışmalarını eğitim, işletme, finans ve diğer yönlerden denetlemek/denetlettirmek.
 4. g) Merkezin personel ihtiyacı ve bütçe önerisini karara bağlamak.

 

 

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi halinde, aşağıdaki esaslar çerçevesinde Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir:

 1. a) Danışma Kurulunda görev yapmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenlerden ya da Merkezin faaliyet alanında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek ve kendisine yapılan teklifi kabul eden kişiler, fakültelerin dekanları veya dekanın görevlendireceği öğretim üyelerinden biri Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile seçilir. Danışma Kuruluna en fazla 15 üye seçilebilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 1 (bir) yıldır. Süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.
 2. b) Danışma Kurulu, gerektiğinde Rektörün daveti üzerine toplanır.
 3. c) Danışma Kurulunun görevleri; Merkez ile bilimsel ve sosyal alanlarda ilişkileri sağlamak, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Üniversitenin mevcut insan kaynaklarından ve/veya yeni personel istihdam edilmek suretiyle karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini NETKENT Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi  Rektörü yürütür.