HİZMET SÖZLEŞMESİ

Taraflar Bu sözleşme ELEMENTGLOBE BİLİŞİM YATIRIMLARI LTD. (bundan sonra Element olarak anılacaktır) ile sözleşmeyi okuyup kabul imzalayan kişi (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) arasında aşağıda detayları açıklanan Uzaktan Öğretim Hizmeti için imzalanmıştır.

Amaçlar

KULLANICI bu hizmet sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra sözleşme konusu ürün kullanabilir ve/veya bu hizmetten yararlanabilir ve sadece bu anlaşmada geçen maddelerde belirtilmiş haklara sahiptir.

Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce Hizmet Sözleşmesinin tamamının KULLANICI tarafından dikkatle okunması gerekmektedir. KULLANICI bu Hizmeti ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren burada geçen anlaşma koşullarından haberdar kabul edilecektir. KULLANICI’nın bu metni okuduğu, anladığı ve buradaki koşullarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

Bu hükümleri kabul etmemeniz halinde hizmetten yararlanamaz, izleyemez, dersleri asenkron olarak takip edemez ve kullanamazsınız. Bu koşullar dışındaki kullanım halleri telif haklarının ihlali olarak nitelendirilecektir.

Bu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar Element’e ait olup, eserin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

Hak ve Yükümlülükler

KULLANICI Lisansı:

Element içindeki sunumların, yazılımların, grafik KULLANICI arabirimlerinin, seslerin ve videoların KULLANICI tarafından aşağıda belirtilen hükümlere uygun olarak kullanılmasını şart koşar:

Lisans hakkı, KULLANICI’ya münhasıran eserin kullanma hakkını sağlamaktadır. “Kullanım Hakkı”, ürünün kullanılmasını, saklanmasını, yüklenmesini, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini içermektedir. Lisans hakkı tanınan KULLANICI eserde değişiklik yapamaz, eseri çoğaltamaz, eseri yayamaz, başkalarının kullanımına sunamaz, eserden yararlanarak yeni bir eser oluşturamaz, eserin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakamaz.

KULLANICI Hakları:

Bu ürün ister bireysel, ister kurumsal olarak satın alınmış olunsun, Element tarafından tek bir gerçek kişi üzerine kaydedilir ve sadece o kişi tarafından kullanılabilir.

Şifre ve KULLANICI adının gönderim tarihinden itibaren, satın almış olduğu hizmet kapsamını almaya hak kazanmış sayılır ve eğitimin Element tarafından belirlenen süresi boyunca kullanımına açılır.

Bu ürünün kullanım hakkına sahip olan kişi, kendisine verilen süre içerisinde _____________________ internet sayfasına bağlanarak, sayfada bulunan Uzaktan Öğretim sistemine KULLANICI için verilen KULLANICI adı ve şifre ile girer.

KULLANICI’nın kendisi için açılan eğitim materyallerini izleyebilir. Bu hizmeti başkalarının kullanımına açamaz, kiraya veremez.

Sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaların bütün telif hakları Element’e aittir. KULLANICI; sunumları, görselleri, metinleri ya da konuşmaları Element’ten izin almadan

kullanamaz. Ürünün toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini Element’e ödemekle yükümlüdür. Söz konusu şifre bilgilerini veren ya da paylaşan KULLANICI doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.

Eğitimler veya içinden alınmış görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya seklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzinsiz dağıtım yapan ya da hesap paylaşımı yapan kullanıcıların hesapları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Sözleşmenin Kabulü:

Element Uzaktan Öğretim sistemine kayıt olabilmek için “sözleşmeyi okudum kabul ediyorum” yazarak imzalamanız gerekmektedir.

Sözleşme Konusu:

Element’in sözleşmeyi onaylayan üyeye internet üzerinden eğitim hizmeti sağlamasıdır.

Sözleşme Bedeli ve Ödeme:

Sözleşme bedeli tüm vergiler dahil satın alınan sayfada belirtilen paket eğitim programları ücretidir. Element indirim veya artırım ücret uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.

Özel Hükümler:

a) Üye, sözleşme kapsamında kendisine daha önce başka üyelerce seçilmemiş bir KULLANICI adı ve şifre belirler. KULLANICI adı ve şifrenin seçimi, korunması tamamıyla üyenin sorumluluğundadır. Şifre sadece üye tarafından bilinir. Şifresini yanlış giren üye, şifremi unuttum bölümünden kendi e-mail adresine şifresinin gönderilmesini sağlayabilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Element, şifresini yanlış kullananlardan doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

b) KULLANICI’nın üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için KULLANICI adını ve şifresini doğru girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır. Üyenin faydalanacağı servisler, bedelini ödediği servislere bağlı olarak giriş yaptıktan sonra üyeye gösterilecektir.

c) KULLANICI olma kişiseldir. Başkasına devredilemez ve kullandırılamaz.

d) KULLANICI, Element hizmetlerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini kabul eder. Üyeliğin devamı sürecinde Element tarafından istenilen gerekli bilgiler KULLANICI tarafından eksiksiz ve doğru olarak Element’e vermekle yükümlüdür. KULLANICI bilgilerinde ki adres, telefon vb. gibi her türlü değişikliklerde Element’e bilgi vermek zorundadır.

e) KULLANICI, Element tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Element’e ait olduğunu, bu yazılımları, dokümanları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

f) KULLANICI verilerinin, Element’in ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunması nedeni ile meydana gelebilecek zararlardan ötürü Element’in sorumlu olmayacağını kabul eder.

g) KULLANICI kurallara aykırı davrandığı takdirde Element gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

h) KULLANICI, hizmetin kullanımı ile ilgili internetten kaynaklanan sorunlardan Element’i sorumlu tutmayacağını kabul eder

i) KULLANICI site geneline zarar verecek veya Element’i üçüncü kişilerle uyuşmazlık durumuna getirecek zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Bulunulduğu takdirde bundan doğacak zararlardan sorumlu olacaktır.

j) KULLANICI FSEK kapsamına giren ve telifi Element’te bulunan video dersleri satın aldıktan sonra iki hafta içerisinde cayma hakkına sahiptir.

Son Hükümler:

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler ve bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.